POGODBA ZA MLADINO

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti zavoda EDUKA, Slovenj Gradec

Ime in priimek slušatelja: *
Datum rojstva slušatelja: *
Kontaktni naslov slušatelja: *
Gsm slušatelja:
Telefon slušatelja:

Ime in priimek/naziv plačnika: *
EMŠO/matična številka: *
Davčna številka: *
Gsm: *
Telefon:
E-mail: *
Kontaktni naslov: *
Službeni telefon:

Prijavljam otroka na: *
Tečaj traja 40 ur.
Predznanje: *

Oblika plačila (fizična oseba):
PRI MALI SKUPINI (3-4 UDELEŽENCEV) NI POPUSTA.

Oblika plačila (pravna oseba):
Davčni zavezanec:

Kot starš - plačnik prijavljenega otroka se obvezujem da bom poravnal celotno šolnino v skladu s pogodbenimi določbami. *
POGODBENE DOLOČBE
 1. PLAČNIK (FIZIČNA OSEBA) SE OBVEZUJE, da bo poravnal stroške izobraževanja:
 1. NA OBROKE: vpisnina, ki se plača ob vpisu in zaporedni mesečni obroki
 1. b) v GOTOVINI ali ENKRATNEM ZNESKU ob vpisu oz. ob pričetku tečaja - 5 % POPUST (fizične osebe)
 2. c) v DVEH ZAPOREDNIH MESEČNIHOBROKIH (1. obrok ob vpisu) - 3 % POPUST (fizične osebe)

PRI MALI SKUPINI (3-4 otroci) NI POPUSTA.

 1.  PLAČNIK (PRAVNA OSEBA) SE OBVEZUJE, da bo poravnal stroške izobraževanja:
 1. a) v GOTOVINI ali ENKRATNEM  ZNESKU ob vpisu oz. ob pričetku tečaja
 2. b) v DVEH ZAPOREDNIH MESEČNIHOBROKIH (1. obrok ob vpisu)

Stroške izobraževanja bo plačnik poravnal do datuma zapadlosti računa na TTR št.:SI56 0317 5100 0000 756 pri SKB Banki d.d., Ljubljana; ekspozitura Slovenj Gradec. V primeru nepravočasnega plačila je Eduka, Slovenj Gradec v skladu z zakonodajo upravičena do izterjave zamudnih stroškov in obresti.

 • plačnik bo poravnal celotne stroške izobraževanja tudi v primeru, če bi slušatelj prenehal z izobraževanjem razen v primeru višje sile (zdravstveni razlog – odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni);
 • o vzrokih prekinitve izobraževanja v osmih dneh pisno obvestil izvajalca izobraževanja EDUKA, Slovenj Gradec in obvestilu priložil uradno potrdilo (npr. zdravstveno spričevalo, ki dokazuje odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni) ter plačal stroške izpisa;
 • v primeru, da uradno potrdilo ne bo priloženo, se plačnik obvezuje, da bo stroške izobraževanja plačal v celoti.

 EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec, SE OBVEZUJE, DA BO:

 • v primeru prekinitve izobraževanja (2. alineja prejšnjega odstavka) plačniku oz. slušatelju zaračunal izobraževalne stroške   v   višini opravljenih ur izobraževanja;
 • udeležencu oz. plačniku izobraževanja izstavil položnice 2. in ostalih obrokov do 10. v mesecu; če udeleženec oz. plačnik ne plača dveh zaporednih  obrokov, zapade v takojšnje plačilo celotna šolnina; v primeru nerednega plačila obrokov je udeleženec dolžan poravnati celoten znesek in zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom ter vse stroške, ki bi nastali zaradi nerednega plačila;
 • vrnil slušatelju oz. plačniku že plačane stroške izobraževanja, če za tečaj ni bilo prijavljenih  dovolj slušateljev, če je spremenil objavljene pogoje izobraževanja, ali v dogovoru s prijavljenimi slušatelji izvedel izobraževanje in z aneksom    zvišal  stroške izobraževanja.
 • v  primeru nepravočasnega plačila obrokov za izobraževalne stroške zaračunal zakonite zamudne obresti in dolg sodno izterjal.

SPLOŠNE DOLOČBE:

 • literatura ni vračunana v stroške izobraževanja;
 • če plača stroške izobraževanja pravna oseba oz. delodajalec, mora slušatelj ob prijavi predložiti pisno potrdilo naročnika s točnim naslovom, davčno številko, žigom podjetja in podpisom pooblaščene osebe;
 • popusti na pogodbi za pravne osebe ne veljajo;
 • vsa morebitna nesoglasja si bosta izvajalec in plačnik prizadevala reševati sporazumno; v primeru spora iz tega dogovora je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
 • slušatelj/plačnik, ki je pogodbo izpolnil elektronsko, si je dolžen svoj izvod določb pogodbe natisniti sam in se obvezuje, da bo v skladu z določbami poravnal celotno šolnino tudi v primeru, da prekine izobraževanje, razen v primeru višje sile, o čemer je dolžen Eduko, Slovenj Gradec obvestiti v 8 dneh in obvestilu priložiti uradno zdravniško ali drugo potrdilo

Vpišite simbole v okence, ki je na voljo: